BENDRA INFORMACIJA

Pagrindinės įvykdytos veiklos:

I. Parengtas metodinis leidinys 

2011 gruodžio 01

    Parengtas metodinis leidinys, skirtas pradinių klasių mokytojams, kurie dirbs su gabiais vaikais. Priemone galės naudotis pradinių klasių mokytojai. Metodas skirtas pradinių klasių vaikų mokėjimų, įgūdžių ir gebėjimų ugdymui, kuris bus naudojamas formaliojo ugdymo metu.
Leidinį sudaro keturios dalys: 

1.    Bendroji dalis (autorė D. Karkockienė) skirta psichologiniams ir socialiniams gabių vaikų ypatumams aptarti. Joje aptariama gabaus vaiko sąvoka ir samprata, gabumų ir talentingumo modeliai, gabumų fenomenas, gabiųjų identifikacija, asmenybiniai, kognityviniai ir socialiniai gabių vaikų ypatumai. Praktiniu požiūriu mokytojams itin svarbūs yra konkrečiai aptariami asmenybiniai, kognityviniai ir socialiniai gabių vaikų ypatumai. Pateikiama informacija padės mokytojams geriau suprasti ir pažinti gabius vaikus, suvokiant galimus individualius gabiųjų skirtumus ir atsižvelgti į tai, kaip geriau pasirinkti tinkamus mokymo ir ugdymo metodus. Rašoma apie gabių vaikų patiriamus sunkumus ir rizikos veiksnius, pateikiama vertingos informacijos, kuri leis mokytojams tikslingiau padėti spręsti iškylančias problemas ar kreiptis į specialistus. Pristatomos trys pagrindinės  gabių vaikų mokymo strategijos – diferencijavimas, spartinimas, praturtinimas.

2.    Lietuvių kalbos dalis (autorė Inga Bertašienė). Šioje dalyjepateikiama informacija apie gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo lietuvių kalbos pamokų metu suskirstyta į dvi pagrindines dalis – teorinę ir praktinę. Teorinėje dalyje aptariamos pagrindinės gabių vaikų atpažinimo, mokymo ir gebėjimų ugdymo prielaidos bei sąlygos lietuvių kalbos pamokų metu. Praktinėje dalyje pateikiamos praktinės užduotys, kurias mokytojai galės naudoti, dirbdami su gabiais pradinių klasių vaikais.

3.    Matematikos dalis (autorė Laima Hofšteterienė). Trečiojoje dalyjepateikiama medžiaga skirta gabių vaikų ugdymui matematikos pamokose. Ši dalis suskirstyta į teorinę ir praktinę dalis. Teorinėje dalyje aptariami pagrindiniai gabių vaikų atpažinimo ir ugdymas aspektai, nurodomi gebėjimai, kurie turėtų būti ugdomi matematikos pamokų metu, remiamasi Bendrųjų programų nuorodymais ir reikalavimais. Išsamiai pristatomi metodai, taikytini ugdant matematinius gebėjimus, atsižvelgiant į dėstomą dalyką, pamokos uždavinius, mokinių amžiaus, asmenybės, individualių savybių, individualaus mokymosi tempo ir gabumų specifinius ypatumus. Taip pat atkreipiamas dėmesys į kritinio mąstymo, mokinio motyvacijos, bendradarbiavimo, gebėjimo dirbti komandoje ir mokėjimo mokytis ugdymo svarbą.  Aptariamos tėvų įtraukimo į mokymo/si procesą galimybės.

4.    Pasaulio pažinimas (autorė Zita Bilevičienė). Šioje dalyje pateikiama medžiaga apie gabių mokinių ugdymą remiantis Bendrosios programos nuostatomis. Teorinėje dalyje aptariami gebėjimai, reikalingi šio dalyko pamokų metu, nurodomos jų ugdymo ir raiškos galimybės. Itin didelis vaidmuo tenka kūrybiškumo skatinimui ir ugdymui. Mokytojams rekomenduojama pateikti nestandartines, vieno „teisingo“ atsakymo nereikalaujančias užduotis. Taip turėtų būti skatinamas vaikų kūrybinis mąstymas, efektyviai panaudojamas kiekvieno vaiko intelektinis potencialas. Skatinama įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę-tiriamąją veiklą, kuri visapusiškai ugdytų asmenines vertybes, dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Pateikiamos išsamios rekomendacijos, kokius metodus galima naudoti pamokoje. Daug dėmesio skiriama tinkamos atmosferos darbui sukūrimo prielaidoms ir svarbai. Aptariama tematikos parinkimo reikšmė, praktinių įgūdžių lavinimo galimybės ir idėjos praktinei gamtamokslinio tyrinėjimo veiklai.

Kituose projekto etapuose leidinys bus papildytas, tobulinamas atsižvelgus į mokytojų praktikų, dalyvaujančių projekte, išsakytas pastabas.

II. Atliktas tyrimas: „Gabių vaikų psichologinis intelekto įvertinimas“ 

2012 vasario 10

    Tyrimo metodikos.Buvo atliktas projekte numatytas tyrimas, skirtas gabių vaikų atrankai. Tyrimas buvo atliktas naudojantis patikimomis metodikomis, tyrėjai turėjo reikiamą kvalifikaciją. Psichologiniam intelekto įvertinimui buvo naudojama Lietuvoje adaptuota ir standartizuota Wechslerio vaikų intelekto įvertinimo skalė (WISC-III LT). Šis testas skirtas tirti vaikams nuo 6 iki 16 m.Dirbti su šia metodika reikalinga licencija, kuri gaunama praėjus mokymus Vilniaus universitete. Visi tyrėjai turėjo reikallingą kvalifikaciją ir liecenziją.

    Taip pat buvo naudojama Wechslerio trumpoji intelekto skalė (WASI) skirta asmenims nuo 6 iki 89 m., dirbti su ja taip pat reikalingi mokymai Vilniaus universitete, po kurių gaunama licencija. Visi tyrėjai atitiko reikalaujamą kvalifikaciją ir licenziją. Kadangi daugiau Lietuvoje adaptuotų ir standartizuotų individualiam intelekto įvertinimui skirtų metodikų tokio amžiaus vaikams Lietuvoje nėra, todėl buvo naudojamos minėtos dvi metodikos. WISC ir WAIS metodikos individualiam psichologiniam intelekto įvertinimui buvo pasirinktos todėl, kad yra ne tik adaptuotos ir standartizuotos Lietuvos populiacijai, bet ir dėl to, kad šios dvi metodikos atitinka šio projekto tiriamųjų amžių (pradinių klasių vaikai – 6-11 m.).

    Tyrimo dalyviai. Buvo ištirti keturių projekte numatytų Vilniaus mokyklų, trijų Kauno mokyklų, Kazlų Rūdos, Kazlų Rūdos Antanavo, Kazlų Rūdos Bagotosios, dviejų Vilkaviškio  ir vienos Marijampolės mokyklos pradinių klasių mokiniai. Tyrimas vyko dviem etapais. Antrajame etape, naudojantis intelekto testais, buvo atrinkti gabūs vaikai. Numatyta, kokie mokytojai dalyvaus tolesniuose projekto etapuose.

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2024 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?