Literatūra (Lietuvių kalba)

1. Brandišauskienė A. Gabių mokinių identifikavimo problemos // ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA. 2007, Nr.19, P. 42-50.
2. Brandišauskienė A. Gabių mokinių ypatumų atpažinimas mokykloje // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009. Nr. 2. P. 105 – 110.
3. Butkienė O.G. Intelektas ir gabumai – didelė mažos tautos vertybė // Žvirblių takas. 2004. Nr. 1. P. 2 -7.
4. Freeman J. A three decade study of gifted and talented. International scientific conference. Gifted children: challenges and possibilities. Abstracts. Kaunas: Technologija, 2007, p. 7–8.
5. Freeman J. Permission to be gifted: how conceptions of giftedness can change lives // Sternberg I., Davidson N. conceptions of giftedness. cambridge: cambridge University Press, 2005, p. 80–97.
6. Fox L. H. Identification of the academicallygifted. American Psychologist. 1981. 36(10), 1103-1111.
7. Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa (2009)
http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2009-01-19-ISAK-105(1).doc
8. Gage N.L., Berliner D.C. Pedagoginė psichologija. Vilnius, 1994. P. 129.
9. Gagné F. Understanding the complex choreography of talent development through DMGT-based analysis // Heller K. A., Mönks F. J, Sternberg R. J., Subotnik R. F (Eds). International handbook of giftedness and talent (2nd edition). Oxford: Elsevier Science Ltd., 2000, p. 67–79.
10. Gaižutis A.Talentų ugdymas // Etiudai. 1993. Nr. 1.
11. Gardneris H. Mulitple Intelligences after twenty years. Harvard Graduate School of Education, 2003.
12. Gintilienė G. Kaip atpažįstame gabų vaiką // Mokykla. 2000. Nr.7, P.10-12.
13. Graves D.H. Writing: Teachers and children at work. Exeter, NH: Heinemann Edukcational Books. 1983.
14. Hallagan D.P., Kauffman J.M. Gabumų nustatymas. Ypatingieji mokiniai: specialiojo ugdymo įvadas. Vilnius, 2003. P. 450 – 495.
15. Harland S. Hiperaktyvūs ar labai gabūs. Vilnius, 2005
16. Interaktyviojo skaitymo strategijos / Doug Buehl. Vilnius, 2004.
17. James W., Pokalbiai su mokytojais apie psichologiją ir su studentais apie kai kuriuos gyvenimo idealus. Vilnius, 1998. P. 101.
18. Jovaiša L. Pedagogikos terminai. Kaunas, 1993.
19. Kaip atpažinti vaiko gabumus? Metodinės rekomendacijos pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams. Vilnius, 2008.
http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/Vaiko%20gabumai.pdf
20. Kaip keisti mokymo praktiką: ugdymo turinio diferencijavimas atsižvelgiant į moksleivių įvairovę. Vilnius, 2006 .
21. Kanevsky L. Dynamic assessment of gifted students // Heller K. A., Mönks F. J., Sternberg R. J., Subotnik R. F. (Eds). International handbook of giftedness and talent (2nd edition). Oxford: Elsevier Science Ltd., 2000, p. 283–296.
22. Karkockienė D. Gabumų ugdymas Vilniaus gabiųjų ugdymo centre // Gabus vaikas ir mokykla: geroji patirtis: tarptautinės konferencijos „Itin gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės“, (straipsnių rinkinys). 2007, P. 218-223.
23. Kontos S. Preparing personnel for integration: Strengths, needs and attitudes of early intervention and early childhood staff. Journal of Early Childhood Teacher Education. 1999. 19, 1 – 11.
24. Lawrence Dr., Shapiro E. Kaip ugdyti vaiko emocinį intelektą. Vadovas tėvams. Vilnius, 2008.
25. Lietuvos švietimo reformos gairės. Vilnius, 1993.
26. Lietuvos švietimo įstatymas. 2003
http://www.smm.lt/ti/docs/strategija2003-12.doc
27. Matulaitienė St. Poezijos gramatika. Vilnius, 2000.
28. MilgramR. M. Perception of teacher behavior ingiftedand nongiftedchildren. 1979.
29. Mönks Franz J.,  Ypenburg Irene H.. Mūsų vaikas nepaprastai gabus. Kaunas, 2003.
30. Narkevičienė B. Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės. Kaunas, 2007.
31. Petrulytė A. Kūrybiškumo ugdymas mokant. Vilnius, 2001.
32. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 1 priedas. Vilnius, 2008. 93 – 125.
33. Ramanauskienė I. Gabių vaikų ugdymo sistemos Lietuvoje dar nėra // Manager.LT.
http://www.manager.lt/blog/articles/view/gabiu-vaiku-ugdymo-sistemos-lietuvoje-dar-nera
34. Ruseckienė L. Literatūros pedagogikos studijos. Vilnius, 2001.
35. Schoroškienė V. Kūrybinių nuostatų ugdymas pirmoje ir antroje klasėse // Pedagogika. 2004. Nr. 74. P. 115 – 119.
36. Silverman L. K. An overview of issues in assessing gifted children. A Symposium for the World Council for Gifted Children „A Comparison of Assessment Techniques In the Identification of Gifted Learners“ (simpoziumo medžiaga).2005.
http://www.gifteddevelopment.com/About_GDC/symposium.htm. [žiūrėta 2011 – 08 – 29]
37. Tannenbaum A. J. A history of giftedness in school and society // Heller K. A., Mönks F. J., Sternberg R. J., Subotnik R. F. (Eds). International handbook of giftedness and talent (2nd edition). Oxford: Elsevier Science Ltd., 2000, p. 23–54.
38. Valčeckienė V., Ramanauskienė R. Pagalba gabiesiems: Vaiko gabumų centras.
http://www.vjpa.lt/?pg=212&lang=1&menu_id=127  [žiūrėta 2011-08-29]
39. Vizgirdienė E. Devyngalvis mokytojas ar diferencijuotas mokymas // Žvirblių takas. 2007. Nr. 3.

Susisiekite su mumis!

Jei turite Jums rūpimų klausimų, susijusių su svetainėje pateikta informacija ar pačia organizacija, esame pasiruošę į juos atsakyti.

Sending

©2019 Gabiųjų ugdymo centras. Sprendimas: VšĮ „Process Lab“ Solo Systems

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?